అపచారం..అపచారం … తిరుమల… ఎస్వీబీసీలో భక్తుడికి పార్న్ వీడియో
Timeline

అపచారం..అపచారం … తిరుమల… ఎస్వీబీసీలో భక్తుడికి పార్న్ వీడియో

తిరుమల… ఎస్వీబీసీలో పార్న్ సైట్ లింక్ కలకలం

శతమానం భవతి కార్యక్రమానికి సంభిందించి ఎస్వీబీసీలో మెయిల్ చేసిన భక్తుడు

తిరిగి భక్తుడికి పార్న్ సైట్ విడియో పంపిన ఎస్వీబీసీలో ఉద్యోగి

టిటిడి చైర్మన్, ఇఓకి పిర్యాదు చేసిన భక్తుడు

ఘటన పై తీవ్రంగా స్పందించిన చైర్మైన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి, ఇఓ జవహర్ రెడ్డి

ఎస్వీబీసీలో కార్యలయంలో తనిఖిలు నిర్వహించిన టిటిడి విజిలెన్స్, సైబర్ క్రైమ్ టీం, ఈడిపి అధికార్లు

పార్న్ సైట్ విడియో పంపిన ఉద్యోగితో పాటు కార్యలయంలో పార్న్ సైట్లు చూస్తూన్న మరో 5 గురు ఉద్యోగులును గుర్తించిన సైబర్ క్రైమ్ టీం

కార్యలయంలో విధులు నిర్వహించకూండా ఇతర విడియోలు చూస్తూన్న మరో 25 మంది సిబ్బందిని గుర్తించిన సైబర్ క్రైమ్ టీం

భాధ్యలు పై చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్దమవుతున్న ఎస్వీబీసీలో యంత్రాంగం