ఫోటోలు : హైదరాబాద్ తిరిగొచ్చిన యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్
Timeline

ఫోటోలు : హైదరాబాద్ తిరిగొచ్చిన యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్