వీడియో – ఇంట్లోకి దూసుకొచ్చిన ఆయిల్ ట్యాంకర్
Timeline

వీడియో – ఇంట్లోకి దూసుకొచ్చిన ఆయిల్ ట్యాంకర్

కరాచీ – పాకిస్థాన్ : ఆయిల్ ట్యాంకర్ ఒక ఇంట్లోకి దూసుకొచ్చింది . ఈ సంఘటన పాకిస్థాన్ లోకి కరాచీలో జరిగింది.

https://twitter.com/msrsonline/status/1329678377733668868?s=20